Léta 780, Dobromír, bratr Bydnuv (tentýž založil Bydžov) jenž byl také syn Slavomilul, pána Koužimského, dlouhý čas po svém bratru teskliv jsa, vzav od otce odpuštění, za ním k východu se obrátil, maje sebou mnoho čeledin a veliká stáda. Skrze lesy, za svými vůdci se bral a přišel až k Bydžovu.

mapaTu jeho bratr, vyšel proti němu jej vítal a pak spolu nějaký čas pobyli. Byd ukázal Dobromírovi hojnější pastvu a úrodnější zemi. Prohlédnuvše sobě krajinu, stanuli u pramenu, píti sobě z něho podati kázali, a hned toho dne to Dobromírovi dvůr prostraný založen, kterýž od něho nazván Dobronice aneb Dobřenice. Dobromír měl ženu, která slula Domoslava a syna Libecz (Libec) a toho velmi miloval. Protož hned toho roku, přišel na jedno návrší ne příkré, z kteréhož mohl mnohé spatřiti krajiny, tu dvůr svému synu založiti kázal, a dům kamenný, pevný postaviti a dáno jemu jméno Libec-Libčan; původně Ljubčané.

libcany zima

O původu Libčan zachovala se jiná lidová pověst, vypravovaná od starých lidí.Vypravuje se takto: Slavný vévoda Břetislav I. (1037-1055) navštívil se svým synem Jaromírem Hradec a vyjel si na lov do tmavých hvozdů, od nich jméno Hvozdnice. Spatřil divokého kance, pronásledoval jej a zabloudil. Tu slyší pískání jakého si ptáčníka, jménem Libčana, jde k němu a dostává v jeho chatrči pohostinství a noclech. Ráno provázen z hvozdů ptáčníkem, nalézl své služebnictvo jej hledající. Ptáčník vida, koho hostil, padl na kolena. "Vstaň příteli", pravil Břetislav, vstaň, a buď ubezpečen, že jsi mi velké dobrodiní prokázal. Ten vrch, na němž tvé čihadlo stojí až dolu k údolí, celé široké okolí i s hvozdem, jest od této chvíle, majetkem tvým i tvých dědiců." Z boudy ptáčníkovi stal se hrádek , kol něhož vznikla osada, nazvaná po ptáčníkovi "Libčany".